Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Další informace naleznete v našich "Zásadách zachování soukromí".

Právní doložka

Zásady užívání internetového obchodu pokojovepalmy.cz (dále Zásady užívání)

Obsah stránek internetového obchodu pokojovepalmy.cz (dále Webové stránky) jsou chráněny podle platného autorského práva. Všechna práva jsou vyhrazena. Provozovatelem webových stránek je Tomáš Sláma (dále Provozovatel).

Zásady užívání uvedené níže i jakékoli jiné zákony nebo právní předpisy, které se vztahují na webové stránky, Internet nebo World Wide Web, platí i pro uživatele těchto webových stránek.

Uživatelův přístup k této webové stránce a její užívání podléhá následujícím Zásadám užívání a všem příslušným právním předpisům. Vstupem na webové stránky a jejich prohlížením přijímá uživatel bez výhrad a omezení tyto Zásady užívání.

 1. Tyto Zásady užívání platí pro užívání obsahu na doméně http://pokojovepalmy.cz (webové stránky).
 2. Všechny materiály, které jsou na těchto webových stránkách, jsou chráněny autorským právem. Materiály zobrazené na těchto webových stránkách může uživatel využívat pouze pro osobní účely.
 3. Uživatel nemá oprávnění obsah těchto webových stránek kopírovat, ukládat, distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále umisťovat, ani nesmíte obsah těchto webových stránek užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez předchozího písemného povolení provozovatele. V případě zájmu o jakékoli užití uživatel kontaktuje provozovatele webových stránek.
 4. Provozovatel vyvíjí úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však provozovatel neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu těchto webových stránek.
 5. Užívání a prohlížení webových stránek je na nebezpečí uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající uživateli z přístupu k webové stránce nebo z jejího užívání. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za žádné škody nebo viry, které uživateli mohou vzniknout nebo které se mohou objevit v počítači uživatele nebo jiném majetku z důvodu přístupu uživatele k těmto webovým stránkám, jejich užívání nebo prohlížení.
 6. Fotografie a jiný obrazový materiál zobrazený na webových stránkách jsou chráněny autorským právem. Uživatel ani nikdo jiný není oprávněn nad rámec výše uvedeného tyto obrázky užívat, kopírovat, měnit, upravovat, dále užívat, dále umisťovat.
 7. Provozovatel shromažďuje informace o uživateli jen v rozsahu nutném pro uskutečnění obchodního vztahu mezi uživatelem a provozovatelem. Provozovatel postupuje ve smyslu Zásad zachovávání soukromí.
 8. Provozovatel může kdykoli upravit tyto Zásady užívání změnou tohoto textu. Takové úpravy jsou závazné ode dne vydání a mění předchozí obsah Zásad užívání.

Zásady užívání vstoupily v platnost dne 4. dubna 2015.

Zásady zachovávání soukromí

Webové stránky si může uživatel prohlížet bez uvedení totožnosti nebo jakýchkoliv dalších informací osobního charakteru, které se ho týkají.

Uživatel uděluje svůj výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, které uživatel v souvislosti s používáním webových stránek poskytne, byly využity pouze za účelem udržování obchodního vztahu provozovatele s uživatelem, obchodních aktivit webových stránek a níže uvedeným účelům.

Odesláním řádně vyplněného formuláře pro objednávku zboží, odesláním emailů a registraci uživatele, dává uživatel provozovateli webových stránek, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním ve formuláři poskytnutých údajů ve smyslu ZOOÚ. Pokud se uživatel zaregistruje k odběru obchodních sdělení, dává tím povolení provozovateli k šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytování informací o dalších akcích, službách a produktech provozovatele webových stránek. Tento souhlas uživatel uděluje na dobu provozu webových stránek provozovatel.

Uživatel je seznámen s právem přístupu k jeho osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právy podle § 21 ZOOÚ, jakož i s právem tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu provozovatele.

Provozovatel se dále zavazuje nepřistoupit ke zpracování osobních údajů, které by bylo v rozporu s výše uvedenými účely, a nezveřejňovat, neposkytnout ani nepředávat informace týkající se uživatele bez jeho předchozího souhlasu.

Informace, které se sbírají automaticky

Jestliže uživatel navštíví webové stránky provozovatele, automaticky se shromažďují některé informace o návštěvě uživatele. Tyto informace neobsahují žádné osobní nebo citlivé údaje a ani uživatele osobně neidentifikují. Automaticky se uchovávají tyto informace o návštěvě uživatele:

 • Internetová doména a IP adresa, ze které se připojujete k webové stránce.
 • Typ prohlížeče a operačního systému, který užívatel používal při prohlížení webových stránek.
 • Rozlišení obrazovky, které užívatel použíl při prohlížení webových stránek.
 • Stránky, ze kterých jste navštívili webové stránky provozovatele, pokud jste tak učinili.
 • Hledaná spojení slov.
 • Jednotlivé stránky nebo dokumenty, které uživatel navštívili na webových stránkách povozovatele.

Tyto informace provozovateli umožňují přizpůsobit webové stránky provozovatele potřebám a požadavkům uživatelů.

Soubory cookie

Při návštěvě webových stránek může být na počítač uživatele umístěn soubor cookie nebo může být tento soubor přečten, jestliže je již uložen na počítači uživatele. Soubory cookies se používají ke zjištění pohybu na webových stránkách. Takto získané informace jsou využívány pouze ke zjištění vzorů používání stránek, vývoje pohybu na stránkách. Při přijímání a odesílání souborů cookies nejsou přenášeny žádné osobní údaje. Uživatel může nastavit prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookies. Když se tak uživatel rozhodnete, budete mít přístup na větší část webových stránek, ale některé prvky obchodního modulu webových stránek nemusí být funkční.

Zásady zachovávání soukromí vstoupily v platnost dne 4. dubna 2015.