Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Další informace naleznete v našich "Zásadách zachování soukromí".

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pokojovepalmy.cz

I. Základní ustanovení

(1)

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") vydané prodávajícím, kterým je Tomáš Sláma, IČO: 02840791, se sídlem: Březinova 1985/13, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30 (dále jen "prodávající"), upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vznikající při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.pokojovepalmy.cz (dále jen "eshop") prostřednictvím rozhraní webové stránky jednotlivým zákazníkům (dále jen "kupující").

(2)

VOP se nevztahují na prodej zboží kupujícímu, který je právnickou osobou či osobou, která při objednávání zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

(3)

Tam, kde smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím není výslovně upraven těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Odchylná ustanovení od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě a mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

(4)

Znění těchto VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

(5)

Kontaktní údaje prodávajícího:

e-mail: info@pokojovepalmy.cz,
telefonní číslo: +420 608 272 255,
sídlo: Březinova 1985/13, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30.

Na výše uvedené adrese není kamenná prodejna, po dohodě může být výdejním místem.

II. Uzavření kupní smlouvy

(1)

Prezentace zboží v eshopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

(2)

Zboží dodávané prodávajícím se rozlišuje na zboží:

  1. skladem - které je expedováno v nejbližším možném termínu,
  2. na objednávku - které se rozlišuje na zboží exclusiv a XXL a dodává se na základě předchozího ujednání mezi prodávajícím a kupujícím
  3. doplňkové zboží - takto označené zboží nelze dodat samostatně, ale pouze s objednávkou rostliny dle písm. a. nebo b. tohoto odstavce.

(3)

Nabídka zboží v eshopu obsahuje informace o zboží, vč. obrázku, který může být ilustrativního charakteru. Informace dále obsahují cenu jednotlivé zboží. Cena zboží je uvedena bez i včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejícího poplatků a je tedy konečná, krom nákladů spojených s dodáním zboží, které jsou uvedeny v čl. III. těchto VOP.

(4)

Kupující odesláním objednávky pomocí webového rozhraní eshopu souhlasí s návrhem na uzavření kupní smlouvy na konkrétní zboží nabízené prodávajícím na stránkách eshopu. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky prodávájícím učiněné potvzením na e-mail kupujícího. Takto vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

(5)

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, dostupnost zboží) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

(6)

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto prostředků si hradí kupující sám.

III. Cena a platební podmínky

(1)

Kupní cena je sjednána dohodou prodávajícího a kupujícího. Dohodnutou kupní cenou se rozumí cena, která je uvena při obejdnání u daného zboží. Takto uvedená cena se navyšuje o přepravní náklady a balné, není-li dohodnuto jinak. K cenám se připočítává i daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě.

(2)

Cena za dopravu PPL (není-li dohodnuto jinak) vč. dobírky (poštovné, expedice, balení a pojistné) činí 150,- Kč (s či bez DPH?) za jednu objednávku/každé jednotlivé zboží. Konkrétní cena za dopravu vč. dobírky je vždy uvedena v objednávkovém formuláři ve webovém rozhraní obchodu.

(3)

Cenu zboží s případnými náklady spojenými s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • v hotovosti na adrese Březinova 1985/13, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30 při převzetí zboží,
  • v hotovosti na dobírku při převzetí zboží,
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 26261276 / 5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. a to do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V takovém případě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Po připsání této částky na účet prodávajícího dojde k expedici zboží.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

(4)

Spolu s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

(5)

Prodávající je v některých případech (např. nedojde-li k dodatečnému potvrzení objednávky), oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

(6)

Jde-li o zboží, které není skladem (dle čl. II. odst. 2 písm. a) těchto VOP), které je kupujícímu dodáváno na základě jeho individuálního ujednání (dle čl. II. odst. 2 písm. b) těchto VOP), je prodávající oprávněn žádat po kupujícím úhradu části kupní ceny zboží předem a to minimálně ve výši 50%. Tato záloha je nevratná. Není-li takováto záloha zaplacena včas, hledí se na objednávku, jako kdyby nebyla učiněna.

(7)

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu nebo příjmový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo předá při osobním převzetí zboží.

IV. Uživatelský účet

(1)

Kupujícím se může před provedením nákupu registrovat v eshopu prodávajícího zřízením užvatelského účtu. Kupující je v takovém případě povinen uvést pravdivé a úplné údaje.

(2)

Dojde-li ke změně údajů, je povinen provést bezodkladně jejich změnu, nejpozději před odesláním poslední objednávky. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

(3)

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

V. Dodání zboží

(1)

Pokud má prodávající zboží odeslat, je zboží kupujícímu odevzdáno předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. V ostatních případech je zboží odevzdáno předáním kupujícímu. Kupující je povinen zboží převzít. V případě, že zboží bude kupujícímu řádně odesláno a kupujícím nepřevzato, nese veškeré náklady spojené s expedicí a zasláním nepřevzaté zásilky kupující.

(2)

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy při nepřevzetí zboží kupujícím.

(3)

Dílčí dodání zboží je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout, pokud si toto nevymínil v objednávce.

(4)

Prodávající odesílá zboží dle dostupnosti objednávaného zboží a provozních možností dodavatele v co nejkratší době, vždy v pondělí a středu nejbližšího kalendářního týdne, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak. Termín je vždy upřesněn v e-mailové komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím a kupující je kontaktován telefonicky vždy před odesláním zboží.

(5)

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V. Práva z vadného plnění

(1)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2112 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).

(2)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a to s ohledem na charakter prodávaného zboží. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(3)

Ustanovení uvedená v čl. VI. odst. 2 těchto VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

(4)

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již  při převzetí, a to za podmínky že byl dodržen pěstební manuál rostliny.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

(5)

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

(6)

V případě reklamace kupující kontaktuje prodávajícího nejprve písemně na adresu jeho provozovny s podrobným popisem poškození ihned po zjištění škody. Zákazník bude dále informován o postupu reklamce. Pro uplatnění reklamace je nutné dodat reklamované zboží, a to spolu s vyhovujícím či nepoškozeným původním obalem, který zamezí poškození zboží při dopravě a jiné manipulaci, písemný popis závady, jméno, adresu a další kontakty spolu s návrhem na řešení.

(7)

Prodávající neuznává odpovědnost za vady vzniklé neodborným a nešetrným zacházením se zbožím, použitím a instalací. Prodávající také neodpovídá za škody vzniklé v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů a v případech neoprávněného zásahu do zboží. Prodávající neodpovídá za škody způsobené nedodržením pěstebního manuálu rostliny, který je uveden na internetových stránkách e-shopu (špatné stanoviště, zálivka, substrát apod.).

(8)

Pokud je zboží viditelně poškozeno přepravou, doporučuje prodávající takové zboží nepřevzít. Pokud se kupující rozhodne je převzít, pak je povinen sepsat s doručovatelem reklamační protokol či jiný zápis o škodě či vadě zásilky a to nejen obalu, ale hlavně obsahu, který zkontrolují. V opačném případě pozdější reklamace vnějšího stavu zásilky bude posuzována na základě podepsaného přepravního dokladu, ve kterém kupující stvrzuje doručení z vnějšku bezvadné zásilky.

(9)

Bude-li reklamace uznána, tak po jejím vyřízení nebo již v jejím průběhu kupující obdrží zboží nové či dohodne s prodávajícím jiný postup.

(10)

Kupující bere na vědomí, že ihned po obdržení zásilky by měly být rostliny vyjmuty z balíku a ošetřeny v souladu s pokyny uvedenými v obsáhlém návodu na pěstování, který je vždy uveden na webovém rozhraní obchodu u každé rostliny.

VII. Odstoupení od smlouvy

(1)

Kupující má právo do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Toto právo má kupující ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy kdy kupující (nebo jím určená osoba) převezme zboží.

(2)

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit atd.

(3)

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, a to písemně na adresu jeho sídla. Kupující přitom může použít tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Spolu s oznámením je kupující povinen zaslat i kopii dokladu o koupi.

(4)

V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy v dané lhůtě, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy kupujícímu bylo zboží vráceno, všechny platby, které od kupujícího obdržel, vč. příp. nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek za stejných podmínek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud se strany nedohodnou jinak nebo kupující výslovně neurčí jinak.

(5)

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VII. odst. 1 těchto VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, kupující zašle zpět nebo jej předá prodávajícímu na adrese jeho sídla, a to neporušené a nepoškozené. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající doporučuje odeslání zpět pokud možno v neporušeném obalu, ve kterém byla rostlina zaslána, když tento obal zajistí její bezpečnou dopravu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

(6)

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující bere na vědomí, že i v případě odstoupení od smlouvy je povinen dodržovat pro rostlinu pěstební manuál. Nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VIII. Ochrana osobních údajů

(1)

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

(2)

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

IX. Závěrečná ustanovení

(1)

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

(2)

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

(3)

Tyto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a právním řádem České republiky.

(4)

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

(5)

Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

(6)

Odesláním objednávky kupující součastně stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a že je přijímá.

(7)

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

(8)

Přílohu těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (stánout v pdf, World 97-2003).

(9)

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

(10)

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

(11)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly vydány dne 18. 4. 2015 a tímto dnem také nabývají platnosti a účinnosti.